Regulamin

Regulamin Szkoleń “Jak legalnie nie płacić podatków”

 

 

§ 1
SZKOLENIE

 

Szkolenie “Jak legalnie nie płacić podatków” jest przygotowane dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat prowadzenia firmy w Polsce jak i za granicą.

Szkolenie jest organizowane przez spółkę

INDEPENDENT GOLD LTD
21 NAVIGATION BUSINESS VILLAGE
PR2 2YP ASHTON-ON-RIBBLE, PRESTON, LA
Wielka Brytania

zwaną w dalszej części Organizatorem. Autorem Szkolenia jest Independent Gold Ltd.

Przez „Szkolenie” należy rozumieć 5 pakietów lekcji:

1.     Pakiet Jednoosobowa Działalność Gospodarcza

2.     Pakiet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3.     Pakiet Pozostałe formy działalności

4.     Pakiet Jak założyć spółkę zagraniczną

5.     Pakiet Osoba fizyczna i podatki

oraz pojedyncze lekcje znajdujące się w części „Dodatkowe lekcje”

Pakiety zawierają cykl nagrań lekcji wideo.

Zakupu Pakietów oraz lekcji znajdujących się w części „Dodatkowe lekcje” w ramach Szkolenia, można dokonywać pojedynczo. Materiały z kategorii „Dodatkowe lekcje” można zakupić wraz z Pakietami lub po zakupie dowolnego Pakietu. Warunki płatności znajdują się w § 2 PŁATNOŚCI.

Osoba, która zakupiła Szkolenie w formie pakietu lub pojedynczych lekcji w części „Dodatkowe lekcje” (zwana w dalszej części Uczestnikiem) będzie miała dostęp do lekcji wideo.

Uczestnicy Szkolenia, którzy zakupili jeden lub więcej pakietów będą mogli skorzystać z 30 - minutowych konsultacji w celu omówienia zagadnień zawartych w materiałach wideo. Czas na wykorzystanie to 365 dni, termin biegnie od dnia zakupu Szkolenia. Po upływie terminu Uczestnik traci możliwość skorzystania z konsultacji oraz traci dostęp do materiałów wideo.

Każdemu Uczestnikowi, który zakupił Pakiet lub kilka pakietów przysługuje maksymalnie 30 minut konsultacji.

Możliwość skorzystania z 30 – minutowych konsultacji nie obejmuje lekcji znajdujących się w części „Dodatkowe lekcje”

 

 

§ 2
PŁATNOŚCI

 

Uczestnictwo w Szkoleniu jest płatne.

Cena za uczestnictwo w Szkoleniu jest zależna od wybranego pakietu lub lekcji znajdującej się w części „Lekcje dodatkowe”

Ceny za pakiety są następujące:

Pakiet Jednoosobowa Działalność Gospodarcza – 1000 zł

Pakiet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 1450 zł

Pakiet Pozostałe formy działalności – 1450 zł

Pakiet Jak założyć spółkę zagraniczną – 1450 zł

Pakiet Osoba fizyczna i podatki – 1000 zł

Poszczególne pakiety mogą zawierać takie same lekcje, w przypadku zakupu więcej niż jednego pakietu, każda unikalna dodatkowa lekcja kosztuje 150 zł.

Każda lekcja znajdująca się w części „Lekcje dodatkowe” posiada swoją unikalną cenę, dostępną na stronie www.kurs.jaknieplacicpodatkow.pl

 

Dostęp do Szkolenia następuje wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty. Weryfikacja płatności i potwierdzenie udziału Uczestnika w Szkoleniu następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Organizatora u pośrednika finansowego, co może potrwać do 48 godzin.

Aktywacja konta Uczestnika następuje po zaksięgowaniu wpłaty.

Rozliczenia transakcji w PLN przeprowadzane są za pośrednictwem szybkich płatności T-Pay (szybkie przelewy i Blik).

Dane osobowe Uczestników są przekazywane podmiotom pośredniczącym w rozliczaniu wyłącznie w celu prawidłowego wykonania usługi.

Faktury będą wysłane do Uczestników w formie elektronicznej, o ile Uczestnik podczas rejestracji wybierze odpowiednią opcję i wprowadzi dane, które mają być uwzględnione na fakturze. Organizator wystawia faktury VAT.

 

 

§ 3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Informacje przedstawione podczas Szkolenia są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią porady podatkowej w rozumieniu ustawy o doradcach podatkowych.

Organizator ani autor Szkolenia nie jest doradcą podatkowym na mocy polskiego prawa.

Szkolenie jest oparte o wiedzę oraz doświadczenie autora i Organizatora, jego subiektywne opinie i interpretacje, według stanu na dzień przeprowadzenia Szkolenia.

Organizator ani autor nie ponosi odpowiedzialności za dalsze działania Uczestnika, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji przekazanych podczas Szkolenia.

Dane prezentowane podczas Szkolenia zostały sporządzone przez autora i Organizatora z rzetelnością, kompletnością i należytą starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności oraz na podstawie ogólnodostępnych informacji uznanych przez autora i Organizatora za wiarygodne.

Szkolenie nie ma na celu nakłaniania do nabywania lub zakładania jakichkolwiek spółek zagranicznych oraz nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, prognoza czy projekcja cenowa jest właściwa. Korzystając ze Szkolenia nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka wiążących się z prowadzeniem spółki zagranicznej.

Wszelkie decyzje biznesowe są podejmowane przez Uczestnika Szkolenia indywidualnie, na własny rachunek i odpowiedzialność. Organizator i autor wskazują jedynie rozwiązania biznesowe, na które Uczestnik Szkolenia może, lecz nie musi zwrócić uwagi w zakresie własnego niezależnego procesu decyzyjnego. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji każdy Uczestnik powinien indywidualnie określić jej potencjalne ryzyko, możliwe korzyści oraz straty z nią związane, jak również jej charakter, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe.

Organizator oraz autor nie zatajają żadnych informacji, które posiadają, a których brak może spowodować szkody w mieniu Uczestnika. Opinie prezentowane podczas Szkolenia odnoszą się do teraźniejszego stanu prawnego, który może ulec zmianie w przyszłości.

 

 

§ 4
REKLAMACJE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Organizator i autor zobowiązują się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Organizator i autor nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Szkolenia wywołane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników.

Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Uczestnika Szkolenia poprzez zgłoszenie problemu Organizatorowi na adres poczty elektronicznej.

Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu należy zgłosić mailowo na adres kontakt@jaknieplacicpodatkow.pl. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych.

Konto Uczestnika zostaje aktywowane po dokonaniu płatności oraz wyraźnym wyrażeniu zgody na aktywację Szkolenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy oraz potwierdzeniu przez Uczestnika, że został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy. Po aktywacji konta Uczestnika zwrot kosztów z tytułu odstąpienia od umowy nie jest możliwy, zgodnie z Prawem Konsumenta art. 38 pkt. 13.

 

§ 5
PRAWA AUTORSKIE

 

Wszelkie materiały szkoleniowe przeznaczone są wyłącznie dla konkretnych odbiorców. Dalsza reprodukcja czy udostępnianie materiałów osobom trzecim jest ściśle zabroniona. Za złamanie praw grozi grzywna bądź kara pozbawienia wolności do lat 2.

W przypadku upublicznienia materiałów szkoleniowych na serwisach umożliwiających wymianę treści w formie elektronicznej lub udostępniania materiałów w inny sposób autor Szkolenia wystąpi o odszkodowanie na drodze cywilnej. Wartość odszkodowania w takim przypadku szacuje się na nie mniej niż 100 tys. EUR.

 

 

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Organizatora bez podawania przyczyn. Do spraw rozpoczętych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu, ma zastosowanie odpowiednia poprzednia wersja Regulaminu.

W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Uczestnik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić o takiej decyzji.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator Szkolenia nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Szkolenia.

Szkolenie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie Szkolenia, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).