Regulamin

Regulamin Szkolenia “Jak legalnie nie płacić podatków”

 

 

§ 1
SZKOLENIE

 

Szkolenie “Jak legalnie nie płacić podatków” jest przygotowane dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat prowadzenia firmy w Polsce jak i za granicą.

Szkolenie jest organizowane przez spółkę

TRADERCOMPANY LTD
21 NAVIGATION BUSINESS VILLAGE
PR2 2YP ASHTON-ON-RIBBLE, PRESTON, LA
Wielka Brytania

zwaną w dalszej części Organizatorem. Autorem Szkolenia jest Tradercompany Ltd.

Przez „Szkolenie” należy rozumieć szkolenie „Jak legalnie nie płacić podatków” oraz Alerty Podatkowe wysyłane do uczestników szkolenia co dwa tygodnie przez rok od zakupu Szkolenia.

Szkolenie zawiera cykl nagrań lekcji wideo.

Zakup Szkolenia oraz Alertów Podatkowych odbywa się wspólnie. Warunki płatności znajdują się w § 2 PŁATNOŚCI.

Osoba, która zakupiła Szkolenie i Alerty Podatkowe będzie miała dostęp do lekcji wideo umieszczonych na stronie Szkolenia.

Uczestnicy Szkolenia tracą dostęp do Szkolenia i Alertów Podatkowych po upływie 365 dni od daty zakupu.

 

 

§ 2
PŁATNOŚCI

 

Uczestnictwo w Szkoleniu i dostęp do Alertów Podatkowych jest płatne.

Cena za uczestnictwo w Szkoleniu i dostęp do Alertów Podatkowych wynosi łącznie 1000 zł.

Dostęp do Szkolenia i Alertów Podatkowych następuje wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty. Weryfikacja płatności i potwierdzenie udziału Uczestnika w Szkoleniu następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Organizatora u pośrednika finansowego, co może potrwać do 48 godzin.

Aktywacja konta Uczestnika następuje po zaksięgowaniu wpłaty.

Rozliczenia transakcji w PLN przeprowadzane są za pośrednictwem szybkich płatności T-Pay (szybkie przelewy i Blik).

Dane osobowe Uczestników są przekazywane podmiotom pośredniczącym w rozliczaniu wyłącznie w celu prawidłowego wykonania usługi.

Faktury będą wysłane do Uczestników w formie elektronicznej, o ile Uczestnik podczas rejestracji wybierze odpowiednią opcję i wprowadzi dane, które mają być uwzględnione na fakturze. Organizator wystawia faktury VAT.

 

§ 3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Informacje przedstawione podczas Szkolenia i w Alertach Podatkowych są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią porady podatkowej w rozumieniu ustawy o doradcach podatkowych.

Organizator ani autor Szkolenia i Alertów Podatkowych nie jest doradcą podatkowym na mocy polskiego prawa.

Szkolenie i Alerty Podatkowe jest oparte o wiedzę oraz doświadczenie autora i Organizatora, jego subiektywne opinie i interpretacje, według stanu na dzień przeprowadzenia Szkolenia lub tworzenia Alertów Podatkowych.

Organizator ani autor nie ponosi odpowiedzialności za dalsze działania Uczestnika, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji przekazanych podczas Szkolenia lub informacji zawartych w Alertach Podatkowych.

Dane prezentowane podczas Szkolenia i Alertów Podatkowych zostały sporządzone przez autora i Organizatora z rzetelnością, kompletnością i należytą starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności oraz na podstawie ogólnodostępnych informacji uznanych przez autora i Organizatora za wiarygodne.

Szkolenie nie ma na celu nakłaniania do nabywania lub zakładania jakichkolwiek spółek zagranicznych oraz nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, prognoza czy projekcja cenowa jest właściwa. Korzystając ze Szkolenia i Alertów Podatkowych nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka wiążących się z prowadzeniem spółki zagranicznej.

Wszelkie decyzje biznesowe są podejmowane przez Uczestnika Szkolenia indywidualnie, na własny rachunek i odpowiedzialność. Organizator i autor wskazują jedynie rozwiązania biznesowe, na które Uczestnik Szkolenia może, lecz nie musi zwrócić uwagi w zakresie własnego niezależnego procesu decyzyjnego. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji każdy Uczestnik powinien indywidualnie określić jej potencjalne ryzyko, możliwe korzyści oraz straty z nią związane, jak również jej charakter, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe.

Organizator oraz autor nie zatajają żadnych informacji, które posiadają, a których brak może spowodować szkody w mieniu Uczestnika. Opinie prezentowane podczas Szkolenia lub Alertów Podatkowych odnoszą się do teraźniejszego stanu prawnego, który może ulec zmianie w przyszłości.

 

 

§ 4
REKLAMACJE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Organizator i autor zobowiązują się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Organizator i autor nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Szkolenia i Alertów Podatkowych wywołane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników.

Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Uczestnika Szkolenia poprzez zgłoszenie problemu Organizatorowi na adres poczty elektronicznej.

Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu i Alertach Podatkowych należy zgłosić mailowo na adres kontakt@jaknieplacicpodatkow.pl. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych.

Konto Uczestnika zostaje aktywowane po dokonaniu płatności oraz wyraźnym wyrażeniu zgody na aktywację Szkolenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy oraz potwierdzeniu przez Uczestnika, że został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy. Po aktywacji konta Uczestnika zwrot kosztów z tytułu odstąpienia od umowy nie jest możliwy, zgodnie z Prawem Konsumenta art. 38 pkt. 13.

 

§ 5
PRAWA AUTORSKIE

 

Wszelkie materiały szkoleniowe przeznaczone są wyłącznie dla konkretnych odbiorców. Dalsza reprodukcja czy udostępnianie materiałów osobom trzecim jest ściśle zabroniona. Za złamanie praw grozi grzywna bądź kara pozbawienia wolności do lat 2.

W przypadku upublicznienia materiałów szkoleniowych na serwisach umożliwiających wymianę treści w formie elektronicznej lub udostępniania materiałów w inny sposób autor Szkolenia wystąpi o odszkodowanie na drodze cywilnej. Wartość odszkodowania w takim przypadku szacuje się na nie mniej niż 100 tys. EUR.

 

 

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.

Spółka jest uprawnione do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:

a. zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

b. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;

c. zmiany cennika;

d. usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników;

e. poprawa ochrony prywatności Użytkowników;

f. zmiany w polityce prywatności;

g. zapobieganie nadużyciom;

h. względy bezpieczeństwa;

i. zmiany technologiczne i funkcjonalne;

j. zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;

k. zmiany redakcyjne.

Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronie https://www.kurs.jaknieplacicpodatkow.pl/ oraz przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. 

Spółka może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

(i) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15- dniowego okresu powiadomienia,

(ii) musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

 

6.2.

W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Regulaminu, Użytkownik w celu rozwiązania umowy ze Spółką powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym Spółkę. Rozwiązanie przez Użytkownika w powyższym trybie umowy ze Spółką dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianach Regulaminu.

 

6.3.

Postanowienia art. 6.1. c) f) oraz i) nie mają zastosowania do konsumentów i Spółka nie będzie na ich podstawie zmieniać umów zawartych z konsumentami.